top of page

MINISTÈ SOSYAL PAROIS

DEPÈS 

Pifò moun kòmanse fè fas ak reyalite a nan lavi san yo pa moun yo renmen apre antèman an lè tout lòt moun sanble yo te rekòmanse lavi nòmal yo. Chagren yo eksprime yon fason diferan nan tout moun. Ka gen santiman tristès, koupab oswa kòlè sou moun nan, nan pwofesyon medikal la, oswa sou Bondye. Sa yo se emosyon nòmal. Objektif ministè dèy nou an se ede chak moun fè fas ak chagren li yon fason pozitif pou gerizon an sante. Se yon volontè pawas ki ofri vizit prive oswa apèl nan telefòn ak yon konseye pwofesyonèl pou chagren. 

 

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

MINISTÈ SWEN KONSOLA 

Objektif nou se ede fanmi yo nan travay la nan planifikasyon antèman mès yon moun ou renmen an. Nou ede fanmi an nan chwazi lekti yo ansanm ak mizik yo ta renmen nan mès la. Nou mande tou sou moun ki mouri a pou selebre a ka pale. moun ki renmen fanmi an nan yon fason touchan ak konsole pou ede fanmi an santi prezans Bondye devan yo pandan moman lapenn sa a. Menmsi sèten pawasyen yo te resevwa fòmasyon nan ministè sa a, nou pa fòmèlman ministè nan pawas la paske gen yon bezwen pou omwen 20 patisipan endividyèl pou pa gen okenn moun ki dwe rele plis pase yon fwa chak sis semèn. Fòmasyon an trè senp, ki mande l oswa 2 reyinyon. De minis ale ansanm nan kay fineray la kòm minis konsolasyon nan fanmi an. Direktè fineray zòn nan yo konnen ministè nou an e yo akeyi li.

 

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

PRO-LIFE  

Nou se yon òganizasyon ki pa pou pwofi ki chita nan 1767 Deer Park Avenue, Deer Park, New York 11729 PH. 243-2373, oswa sit entènèt:  www.lifecenterli.org . Òganizasyon an bay tès gwosès gratis, konsèy, ak plis ankò, bay moun ki fè eksperyans yon gwosès kriz. Nou konte anpil sou don lajan, atik ti bebe, mèb ti bebe, ak gwosè rad ti bebe ki fèk fèt nan 3T. 

 

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

 

OLMM TAB RONDON POU BON KOMEN: 

Èske w te janm mande sa ki mal ak wout Jeriko a? Poukisa vòlè yo te atake nonm lan" Poukisa Samariten an te oblije ede l? Table Round For the Common Good ap eseye ranje wout Jeriko a. Nou konsantre sou enjistis: kòz rasin povrete, rasis ak lòt peche sosyal yo ki mande "Bon Samariten" pou ede moun ki nan bezwen.

 

Ede nou edike ak defann, pou pote vwa moral katolik nan politik pou yon jou, jistis ap gouvènen e pa gen bezwen pou Samariten. Komite a patwone 2 a 3 pwogram nan yon ane. Anplis de sa, gen yon demann okazyonèl pou defans nan fòm ekri lèt, telefone ofisyèl, elatriye.

Ki pi resan an, e kèk moun ta ka di "pi gwo pwogrè" pou tab wonn lan se desizyon an (nan fen ane 2018) pou double gwosè ministè sosyal sa a lè yo mete ansanm ak manm Melville's Temple Beth-Torah. An akò ak kwayans nou yo nan "pouvwa nimewo yo" ak fòs divèsite a, epi ankouraje enklizyon / bati konsansis sou pwoblèm jistis sosyal - se te yon desizyon inanim pou envite frè ak sè jwif nou yo ak zanmi yo vin jwenn nou nan travay nan direksyon pou. nouvo objektif ansanm! 

 

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

PWOGRAM OUVERTI A 

Yon ministè Sè St,. Dominic, Amityville, se yon pwogram alfabetizasyon ak fòmasyon travay pou fanm ki pa travay ak fanm ki pa gen anpil edikasyon. Li fè efò pou pèmèt yo amelyore konpetans akademik ak/oswa lang angle yo, konsa pèmèt yo bay fanmi yo epi sipoze manm nan fòs travay la. Pwogram nan gen de domèn: Edikasyon de baz pou granmoun/preparasyon GED ak angle pou moun ki pale lòt lang. Klas yo fèt lasemèn soti septanm rive jen, 9:00 AM - 2:00 PM. Nou swiv kalandriye distri lekòl lokal la. Enskripsyon an ap kontinye. Rele Sè Fran Gorman nan (631)643-0541 pou plis enfòmasyon.

 

RYAN OUTREACH SANT LA

Gerald J. Ryan Outreach Center se yon òganizasyon san bi likratif k ap sèvi Wyandanch ak kominote ki antoure li yo. Anplwaye devwe nou, volontè, ak donatè nou yo kwè ke nou dwe suiv apèl Bondye a pou satisfè bezwen lòt moun, yon sèl moun alafwa.

 

Se defi nou ak angajman nou pou n viv dapre pawòl Evèk Gerald Ryan ki te nonmen sant nou an. Premye misyon Evèk Ryan kòm prèt se te nan ti pawas Our Lady of the Miraculous Medal on Straight Path nan Wyandanch. Jouk jounen jodi a, Gerald Ryan Outreach rete yon manm prensipal nan ministè pawas sa a pandan misyon li pou sèvis moun pòv yo ap jwenn sipò entèrelijyon nan men lòt konfesyon relijye yo.

 

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Noelle Campbell, Direktè, @ 631.643.7591

Remak: Gen kèk enfòmasyon kontak ka demode, pou nenpòt enkyetid tanpri kontakte  Biwo Pawas la , 631-643-7568

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page