top of page

KOMINOTE PAROIS

KATOLIK ANSÈT AFRIKEN

Ministè Katolik zansèt Afriken an te etabli kòm yon repons a bezwen pou nouvo vizyon ak kouraj nan pi wo nivo lidèchip nan nasyon nou an. Ministè a chèche jistis pou tout moun nan ankouraje chanjman nan sosyete nou an ki konsistan avèk kwayans kretyen nou yo, mete aksan sou fratènite ak lanmou pi wo a tout. Kidonk, Ministè a se finalman yon repons a Pawòl Bondye a, pwoklame inite fanmi imen an... ak egzòtasyon Pap Jan Pòl II pou kenbe richès don kiltirèl nou yo aktif ak vivan. Piske eritaj kiltirèl Afriken Ameriken yo anrichi Legliz la epi fè rèv inivèsalite a pi konplè ak reyèl, Ministè a sèvi bezwen espirityèl, kiltirèl, edikasyon ak sosyal Katolik zansèt Afriken yo epi ankouraje yon konpreyansyon pi pwofon sou bezwen sa yo nan men Legliz la.

 

Ministè a travay tou pou bay konsèy ak sipò pou moun espesyal ki aspire nan prètriz la pandan y ap ede ankouraje devlopman ak fòmasyon lidè layik yo, espesyalman jèn ak jèn adilt ki gen Zansèt Afriken yo. Finalman, Ministè a fè efò pou kreye yon anviwonman pozitif pou sipozisyon wòl lidèchip nan pawas la, epi ankouraje rit espirityèl / litijik ki konekte kiltirèlman ak eksperyans Afriken Ameriken yo ansanm ak eksperyans moun ki pa zansèt Afriken yo. Manm Katolik zansèt Afriken yo akeyi ak aktivman kontakte nouvo manm nan kominote nou an.

 

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

KOMINOTE AYISYEN 

Pè Aime Moise fete yon mès an fransè/kreyòl kote ayisyen gen posiblite pou yo priye, chante tankou yo te fè nan peyi pa yo. Apre mès la, tout moun rankontre nan Sal Maria Regina kote yo pataje enkyetid yo sou lavi Ozetazini, pitit yo, bonè yo. Kominote a eksprime lanmou yo genyen pou rasanble ansanm pou Adore epi pataje zanmitay sou kafe, soda, gato ak pate. Lè yo fè konesans youn ak lòt, Ayisyen ki te Ozetazini pi lontan yo bay konsèy ak akeyi nouvo vini yo. Menm jan an tou, nou anseye jèn yo relijyon.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

KNIGHTS OF COLUMBUS 

Knights yo se yon Òganizasyon Fratènèl Katolik ki dedye pou avanse ak defann Legliz Katolik Ozetazini nan defann lavi, fanmi yo ak pòv yo. Knights yo rankontre de nwit pa mwa pandan ane a. Manm aktif pataje talan yo ak don yo nan plizyè fason pou ede reyalize objektif òganizasyon an.

 

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

KOMINOTE SPANYOL 

Gade paj Panyòl oswa Kontakte: Angela Abrego, 631-920-2174

EPIS LAVI 

Objektif prensipal Ministè nou an se bay ansyen pawasyen nou yo yon opòtinite pou yo reyini ansanm epi pran plezi yo. Anplis de reyinyon regilye nou chak semèn, aktivite nou planifye ak aranjman pou transpò, tarif gwoup, elatriye, ba nou opòtinite pou vwayaje ak eksperyans nou pa t 'kapab jwi.

,

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

Remak: Gen kèk enfòmasyon kontak ka demode, pou nenpòt enkyetid tanpri kontakte  Biwo Pawas la , 631-643-7568

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page