top of page

PARISH BUSINESS

KONSÈY SYSTEM 

Kòd Dwa Kanonik la egzije pou chak pawas gen de administratè. Yo fè pati kòperasyon legal ki fòme ansanm ak pastè a ak evèk nou an. Kòm yon pati nan administrasyon yo, yo kontwole finans pawas la epi ede pastè a nan tout zafè legal sosyete ki gen rapò ak pawas la. Pastè/Administratè a nonmen manm yo pou tèm legalman etabli. Administratè aktyèl yo se Richard Ventura ak Pedro Fortunato. 

,

Kontakte : Fr. Charlince Vendredy  631-643-7568

COMITE FINANS 

Objektif Komite Finans lan se pou bay Pastè/Administratè a konseye ki fè konfyans, konsa pèmèt li pran desizyon pridan nan yon lespri Entandans kretyen. Pastè a nonmen manm komite sa a.

 

Kontakte : Pedro Fortunato, 631-587-3667

FASILITE PAROIS 

Ministè sa a konsène tèt li ak sipèvize plant pawas la, kenbe ak repare li jan sa nesesè. Nou tcheke plonbri, chofaj, sistèm elektrik, kondisyon ekipman yo. Nou re-pentire kote sa nesesè, elatriye. Moun ki gen ekspètiz nan plonbri, chapant, penti oswa antretyen jeneral yo akeyi.

,

Kontakte : Jim Pieper, 631-643-7568

 

KONSÈY PAROIS 

Konsèy Pawas la konpoze de apeprè kenz moun ki te nominasyon pa Kominote Pawas la. Yo konseye Estaf Pastoral la epi yo atantif ak bezwen ak sijesyon pawasyen yo. Yo aji kòm yon pasaj pou pawasyen yo ak Pèsonèl Pastoral la. Wòl yo se asire w ke nou fidèl ak Deklarasyon Misyon Pawas nou an epi planifye pou lavni Our Lady of the Miraculous Meday. 

 

Kontakte : Fr. Charlince Vendredy 631-643-7568

JESYON RISK 

Objektif ak objektif Jesyon Risk se bay yon anviwonman an sekirite ak an sante nan OLMM pou tout moun ki sèvi ak enstalasyon pawas nou yo. Nenpòt moun ki gen sousi pou sekirite ak byennèt moun yo envite pou rantre nan.

Kontakte : Jim Pieper: 631-643-7568

ANPLWAYE ASISTAN VOLONTÈ 

Reponn telefòn yo epi akeyi moun ki vin nan pretwa lajounen ak apre lè biwo yo, plis kèk travay biwo ki limite. Konpetans òdinatè itil. Kalite prensipal yo bezwen patisipan yo se yon fason amikal, akeyan ak bon ladrès telefòn. 

Kontakte : Biwo Pawas, 631-643-7568

Remak: Gen kèk enfòmasyon kontak ka demode, pou nenpòt enkyetid tanpri kontakte  Biwo Pawas la , 631-643-7568

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page