top of page

EDIKASYON AK FÒMASYON RELIJYE

MINISTÈ BATÈM

Ministè Batèm ede paran ak parenn yo nan preparasyon yo ak selebrasyon Batèm pou timoun ak tibebe.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

PRE-CANA (Angle)

Nou prepare koup fiyanse pou Sentsèn maryaj la konsantre sou pwoblèm tankou kominikasyon, angajman, finans, pwoblèm fanmi orijin, espirityalite, seksyalite, adiksyon, abi ak nenpòt lòt pwoblèm ki gen rapò ak preparasyon pou maryaj. Nou ajoute pwòp eksperyans lavi nou epi fè koup yo kominike youn ak lòt. Nou fè sesyon Pre-Cana lakay nou epi kite egzanp legliz domestik la ede prepare koup yo pou maryaj. Nou espere sèvi bezwen koup fiyanse yo.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

RCIA - (Rite inisyasyon kretyen adilt yo) 

RCIA se fason ofisyèl nou akeyi moun ki pa katolik yo, pataje lafwa nou epi kraze Pawòl Bondye a ak yo, epi selebre avèk yo divès rit akeyan, akseptasyon, ak penitans. Nou ede yo pou prepare yo pou resepsyon lajwa sakreman inisyasyon yo nan vigil Pak la. Fòmasyon gen ladann eksplikasyon enfòmèl sou divès rit yo, priye ansanm ak pataje ekriti yo.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

EDIKASYON RELIJYE

Ministè sa a fasilite fòmasyon relijye jèn yo nan pawas nou an soti nan Pre-K rive nan Klas 12yèm ane. Gen yon bezwen kontinyèl pou pwofesè adisyonèl ki gen yon kapasite pou konekte Lafwa a ak jèn yo. Fòmasyon varye soti nan kèk reyinyon nan yon ane nan yon kou ki pi entansif pandan yon ane.

,

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

MINISTÈ JENÈS

Ministè Jèn nou an bay edikasyon relijye, retrè, vwayaj, sware amizan ak opòtinite pou sèvis pou tout jèn nan klas 9yèm rive 12yèm ane. Nou bezwen lidè adilt. Kalifikasyon esansyèl la se yon kapasite pou byen gen rapò ak jèn moun.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

Remak: Gen kèk enfòmasyon kontak ka demode, pou nenpòt enkyetid tanpri kontakte  Biwo Pawas la , 631-643-7568

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page