top of page

KWAKSYON ESPIRYÈL 

CURSILLO  

Evanjelize anviwònman nou, lakay nou, travay, katye pawas ak moun nou antre an kontak. Nou ede moun yo sèvi ak talan Bondye ba yo, premye atravè yon kou kout nan Krisyanis epi answit atravè gwoup sipò pou tout lavi yo. Ministè nou an swiv fòma "Fè yon zanmi, vin yon zanmi, pote yon zanmi Kris la, sèvi ak ideyal yo pou kwè, fè pati ak konpasyon. Fòmasyon gen ladann: Lekòl lidè, Atelye, Reyinyon Ekip, Seminè.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

HEC (Hikapped Encounter Christ)  

ede moun ki gen andikap yo konnen ak fè eksperyans lanmou Kris la. Gen yon fen semèn retrè chak ane ki gen yon gwo ekip volontè. Objektif ministè nou an se entegre andikape yo nan kominote pawas la ak nan gwoup rejyonal yo.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

RANKONT MARYAJ  

Aprann ki jan pou youn renmen lòt toutbon, kèlkeswa konbyen tan ou te marye.  

ROSARI  

Nou rankontre madi jiska samdi maten pou resite Rosary a apre 9:00 a.m. Mès Madi a nou kòmanse ak priyè nevanna espesyal bay Manman beni anvan nou resite wozyè a.  

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

Remak: Gen kèk enfòmasyon kontak ka demode, pou nenpòt enkyetid tanpri kontakte  Biwo Pawas la , 631-643-7568

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page