top of page

Konfimasyon

Kominote Pawas nou an selebre Sentsèn Konfimasyon an ak anpil lajwa, li rekonèt li kòm yon etap enpòtan nan vwayaj espirityèl manm nou yo. Konfimasyon ranfòse ak apwofondi favè Bondye resevwa nan batèm, bay moun yo pouvwa pou yo viv kòm temwen Kris la. Nou envite w eksplore anpil aspè nan rit sakre sa a epi dekouvri kijan ou ka patisipe nan Sentsèn ki gen sans sa a.

SOU KONFIRMASYON  

Konfimasyon se youn nan twa sakreman inisyasyon kretyen yo, ansanm ak batèm ak ekaristik. Li konplete favè batèm nan pa yon devèsman espesyal nan don Sentespri a, ki sele batize yo nan inyon ak Kris la epi ekipe yo pou patisipasyon aktif nan adorasyon ak lavi apostolik Legliz la.

PREPARASYON POU KANDIDA

Kandida pou Konfimasyon, tipikman jèn yo nan ane adolesan yo, sibi yon peryòd preparasyon ki gen ladann katechèz, lapriyè, ak sèvis. Pwosesis sa a ede yo konprann siyifikasyon Sentsèn nan, devlope yon relasyon pi pwofon ak Kris la, epi angaje yo pou yo viv lafwa yo.

 

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

KONFIRMASYON ORANJÈ

Seremoni konfimasyon yo pwograme an kowòdinasyon ak disponiblite Evèk la, paske Evèk la anjeneral administre Sentsèn nan. Fanmi yo ta dwe kontakte Biwo Pawas la pou yo konnen dat yo epi pou asire yo satisfè tout egzijans preparasyon yo

 

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

 

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page