top of page

Lòd Sen

Kominote Pawas nou an beni ak yon lavi litijik ki rich ak vibran, kote Sentsèn Lòd Sen an kenbe yon plas espesyal. Lòd Sen se yon tan devouman ak angajman lè moun yo rele pou sèvi Bondye ak Legliz li a. Nou envite w eksplore anpil aspè nan rit sakre sa a epi dekouvri kijan ou ka fè pati Sentsèn ki gen sans sa a.

SOU LÒD SEN

Lòd Sen se Sentsèn nan ki misyon Kris te konfye apot li yo kontinye egzèse nan Legliz la. Li gen twa degre: dyak, prèt, ak evèk. Atravè enpozisyon men yo ak priyè konsekrasyon an, òdone yo resevwa favè ak pouvwa espirityèl pou sèvi fidèl yo nan divès kapasite, administre sakreman ak gide kominote a nan vwayaj espirityèl yo.

PREPARASYON LÒD SEN

Vwayaj nan Lòd Sentespri a enplike yon peryòd disènman ak fòmasyon. Pwosesis sa a gen ladann direksyon espirityèl, edikasyon teyolojik, fòmasyon pastoral, ak refleksyon pèsonèl. Yo ankouraje gason k ap konsidere yon apèl pou dyakona, prètriz, oswa episkopa pou chèche konsèy nan men prèt pawas yo epi angaje yo nan disènman nan lapriyè.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

PROGRAME AK SELEBRE LÒD SEN

Sentsèn nan Lòd Sen yo tipikman selebre pandan seremoni espesyal litijik prezide pa evèk la. Yo òdone kandida yo nan yon mès solanèl ki gen ladann enpozisyon men yo, wen ak Kris la, ak lapriyè konsekrasyon an. Fanmi yo ak pawasyen yo akeyi pou yo patisipe epi sipòte moun k ap òdone yo.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

 

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page