top of page

Rekonsilyasyon

Kominote Pawas nou an beni ak yon lavi litijik ki rich ak pwosede, kote Sentsèn Rekonsilyasyon an kenbe yon plas espesyal. Rekonsilyasyon se yon tan pou gerizon ak renouvèlman pandan n ap chèche padon ak mizèrikòd Bondye. Nou envite w eksplore anpil aspè nan rit sakre sa a epi dekouvri kijan ou ka fè pati Sentsèn ki gen sans sa a.

SOU RECONCILIATION

Rekonsilyasyon, ke yo rele tou Penitans oswa Konfesyon, se yon Sentsèn gerizon. Atravè li, moun konfese peche yo bay yon prèt, eksprime vrè lapenn, epi resevwa absolisyon. Sentsèn sa a retabli relasyon nou ak Bondye ak Legliz la, li ofri yon nouvo kòmansman epi fòtifye nou pou n viv yon lavi ki pi fidèl ak sen.

PREPARASYON KONSILYASYON

Timoun ak granmoun k ap prepare pou resevwa Premye Rekonsilyasyon yo patisipe nan yon peryòd katechèz. Sesyon sa yo bay yon apèsi konplè sou Sentsèn nan, siyifikasyon li, ak konsèy pratik pou jou seremoni an. Patisipan yo aprann sou enpòtans pou egzamine konsyans yo, etap yo nan konfesyon, ak lajwa nan resevwa padon Bondye.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

PROGRAME YON RECONCILIASYON

Anjeneral yo ofri rekonsilyasyon nan moman espesifik pandan semèn nan epi sou randevou. Nou ankouraje moun ak fanmi yo pou yo kontakte Biwo Pawas la pou pwograme yon lè ki bon pou resevwa Sentsèn nan epi diskite sou nenpòt bezwen espesifik oswa kesyon yo ka genyen.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

 

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page