top of page

Maryaj

Kominote Pawas nou an beni ak yon lavi litijik ki rich ak pwosede ki vib, kote Sentsèn Matrimon an kenbe yon plas espesyal. Maryaj se yon tan nan lajwa ak selebrasyon kòm koup angaje nan yon inyon pou tout lavi nan renmen ak lafwa. Nou envite w eksplore anpil aspè nan rit sakre sa a epi dekouvri kijan ou ka fè pati Sentsèn ki gen sans sa a.

SOU MATRIMONI

Maryaj, oswa maryaj, se yon Sentsèn ki ini yon gason ak yon fi nan yon alyans lanmou ak fidelite dire tout lavi. Sentsèn sa a reflete inyon Kris la ak Legliz li a epi li bay favè pou viv inyon sa a avèk sipò ak devouman youn pou lòt. Atravè Maryaj, koup yo rele pou yo vin yon siy vizib lanmou Bondye nan mond lan.

PREPARASYON POU KOUP

Koup k ap prepare pou maryaj yo patisipe nan yon pwogram preparasyon maryaj. Sesyon sa yo bay yon apèsi konplè sou Sentsèn nan, siyifikasyon li, ak konsèy pratik pou lavi marye. Patisipan yo aprann sou aspè espirityèl, emosyonèl, ak pratik nan maryaj, tankou kominikasyon, rezolisyon konfli, ak planin familyal.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

PROGRAME YON MARYAJ

Seremoni maryaj yo anjeneral selebre samdi men yo ka pwograme pou lòt jou sou demann. Nou ankouraje koup yo pou yo kontakte Biwo Pawas la byen alavans pou pran randevou Sentsèn nan epi diskite sou nenpòt bezwen espesifik oswa kesyon yo ka genyen.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

 

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page