top of page

Ekaristik

Kominote Pawas nou an beni ak yon lavi litijik ki rich ak vibran, kote Sentsèn Ekaristik la kenbe yon plas espesyal. Lekaristik la se yon tan lajwa ak selebrasyon pandan n ap reyini ansanm pou n resevwa Kò ak San Kris la. Nou envite w eksplore anpil aspè nan rit sakre sa a epi dekouvri kijan ou ka fè pati Sentsèn ki gen sans sa a.

SOU EKARISTI A

Lekaristi a se sous ak somè lavi kretyen an. Atravè li, moun yo resevwa Kò ak San Kris la, ki nouri nanm yo epi fòtifye inyon yo ak Legliz la. Se yon eksperyans pwisan ak transfòmasyon ki apwofondi relasyon nou ak Jezi epi ki soutni nou nan vwayaj espirityèl nou an.

PREPARASYON EKARISTI

Timoun ak granmoun k ap prepare pou resevwa Premye Kominyon yo patisipe nan yon peryòd katechèz. Sesyon sa yo bay yon apèsi konplè sou Sentsèn nan, siyifikasyon li, ak konsèy pratik pou jou seremoni an. Patisipan yo aprann konsènan prezans reyèl Kris la nan ekaristik la ak kijan pou yo apwoche Sentsèn sa a avèk reverans ak devosyon.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

PROGRAME YON PREMYE KOMINYON

Seremoni premye kominyon yo anjeneral selebre pandan mès espesifik pandan tout ane litijik la. Nou ankouraje fanmi yo pou yo kontakte Biwo Pawas la byen alavans pou pran randevou Sentsèn nan epi diskite sou nenpòt bezwen espesifik oswa kesyon yo ka genyen.

Kontakte : Biwo Pawas la , 631-643-7568

 

Pou Kwè, Pou Fè Pati, Pou Gen konpasyon

bottom of page